Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2014

fucking-crazy
Reposted fromshakeme shakeme viabemylover bemylover
fucking-crazy
7998 6475 500
Reposted frommeeds meeds viabemylover bemylover
fucking-crazy
1237 d72a
Reposted fromlenka024 lenka024 viasognito sognito
fucking-crazy
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Stchura, dzienniki
Reposted fromDYM DYM viagoodbyemylover goodbyemylover
fucking-crazy
Kochaj tak jakby Cię nikt nigdy nie zranił.
— Mietek Szcześniak "O niebo lepiej"
Reposted fromyourtitle yourtitle viagoodbyemylover goodbyemylover
fucking-crazy
Jedźmy do Lizbony, Barcelony, Paryża albo Rzymu. Jedźmy, upijmy się i gubmy między uliczkami. Siądźmy na schodach i oglądajmy wschody słońca. I zapomnijmy o całym świecie. 
fucking-crazy
Czasami, kiedy widzę zielone kółeczko przy Jego imieniu i nazwisku na facebook'u zostawiam sama włączonego fejsa, bo może napisze.
— Ale On nie napisał od prawie dwóch lat .. I już nie napisze.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasognito sognito
fucking-crazy
Ilu ludzi rezygnuje w swoim życiu z prawdziwej miłości, tylko dlatego, że okoliczności są niedogodne, bo tak chcą inni, bo tak wypada, bo zbyt wiele przeszkód?
Reposted fromiamstrong iamstrong
fucking-crazy
0376 430b
Reposted fromiamstrong iamstrong
fucking-crazy
5909 1076
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaplotkara plotkara
fucking-crazy
2944 2571
Reposted fromstylte stylte viasognito sognito
fucking-crazy
9939 3f5d
Reposted frombubububu bubububu viabemylover bemylover
5515 4a22
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viabemylover bemylover
fucking-crazy
1360 fe39
Reposted fromiamstrong iamstrong viabemylover bemylover
fucking-crazy
4693 e295
Reposted fromgive--me--love give--me--love viabemylover bemylover
fucking-crazy
2125 c129
Reposted fromnutt nutt viabemylover bemylover
fucking-crazy
3572 1c0b 500
Reposted frommissmaya missmaya viabemylover bemylover
fucking-crazy
Zaczynamy!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl